Ansvarsforsikring for ledere

Som medlem i Norges Speiderforbund er ledere, på lik linje med alle medlemmer,  ulykkesforsikret.
Les mere om Ulykkesforsikringen her

Som registrert leder, er du i tillegg ansvarsforsikret. Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar som Norges speiderforbund (herunder også speiderlederne) kan komme i ved sin virksomhet/sine aktiviteter.

Den som har opptrådt uaktsomt eller uforsvarlig kan bli erstatningspliktig overfor en skadelidt for det tap som er påført han eller henne.

Ansvarsforsikringen omfatter:

  • Ansvar for skade på bygninger og annen fast eiendom som forsikrede bruker til leir, forlegning m.v. med unntak av inventar og løsøre. Utvidelsen gjelder også ansvar for skade ved brann og eksplosjon.
  • Forsikringen omfatter ansvar i forbindelse med bruk av seilbåt og motorbåt. Denne forsikringen vil være sekundær i forhold til sjø- eller transportforsikringer som forutsettes tegnet for den enkelte båt.
  • Forsikringen omfatter også ansvar som forbundets organisasjonsenheter kan pådra seg. Likeledes er enkeltmedlemmet dekket for skader som inntreffer i sammenheng med aktivitet som leirer, organiserte øvelser, utflukter, kurs, brevandringer m.v.
  • Ansvar for skade på personlige ting som en speider pådrar seg overfor en annen speider er unntatt fra forsikringen. Likevel dekkes ansvar for skade som en speider påfører en annen når det forutsettes at vedkommende skal ha særskilte kunnskaper eller ferdigheter, som for eksempel om brevandring, og skadevolder i denne forbindelse opptrer på vegne av forbundet. Denne utvidelsen er sekundær i forhold til skadevolders reiseforsikring.

Forsikringssum: kr 10 000 000. Egenandel ved skade: kr 25 000.

Ansvarsforsikringen er utvidet til å gjelde i Europa

Avtalenummeret er 642457