Årsmøte 2022

12 mars, 2022 av Lillesand speidergruppe

I Lillesand speidergruppe er vi opptatt av å gi speiderne mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren.

Det ble holdt årsmøte / gruppeting for Lillesand speidergruppe tirsdag 8. mars 2022.  På årsmøtet deltok 28 medlemmer, hvorav 16  var under 25 år.

Hvem har stemmerett på speidergruppas årsmøte?
I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 har følgende stemmeret på gruppeting: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2022). Representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10. kl).  Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett.  Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.

Viktige vedtak

På årsmøtet 2022 ble årsmelding og regnskap for 2021 lagt frem. Speideråret 2021 har fremdeles vært spesielt på grunn av koronapandemien mht. gjennomføring av aktiviteter. Speidergruppa har lykkes i å opprettholde et godt speidertilbud for våre medlemmer gjennom hele året.  Av årets viktigste hendelser kan nevnes Speiderleir på Slåttholmen (Agenda 2021),  samt Landsleir for Roverne (3stk) ved Hvaler. Korona-året nummer 2 ser ikke ut til å ha påvirket hverken økonomien eller medlemstallet noe særlig negativt.

Budsjett og årsplan for 2022 ble vedtatt av gruppetinget. Speidergruppa har god økonomi, og i 2022 er det satt av ekstra midler for å støtte speidernes deltagelse ved årets speidermøter og speiderleire: Småspeiderleir, skjærgårdstur og Englandsleir for de eldste.  Årsmøtet vedtok dessuten at 120 000 kroner  settes av for makebytte/kjøp av eiendom samt oppmåling  av nye grenser ved speiderhytta.

Speidergruppas ledelse: Gruppeleder Steffi Kiedaisch går av etter et år som gruppeleder. Desverre har det ikke lykkes speidergruppa å finne ny gruppeleder. Styret har derfor fått i oppgave å finne ny gruppeleder. Inntil dette er på plass, har styret et felles ansvar for å koordinere speidergruppas arbeid.

Speidergruppa takker Steffi for en fantastisk flott innsats som gruppeleder gjennom dette siste året! TUSEN TAKK!

Les mere om g Gruppeleders og gruppestyrets ansvar her   

Her finner du speidergruppas styre anno 2022

Last ned referat fra Årsmøte 2022

Last ned Årsmelding 2021